Cube方快存交通指南

怎樣前往你的迷你倉?

九龍城倉

土瓜灣新碼頭街3-5號 幸福大廈10樓

開放時間:周一至五 上午9時至晚上7時 及 周六至日、公眾假期* 上午10時至下午6時

九龍城碼頭巴士總站路線
2E, 6C, 6F, 11B, 41, 45, 61X, 75X, 85,85a, 85B, 891, 115
土瓜灣 (北行) 巴士路線
2E, 3B, 5C, 5D, 6C, 6F, 11K, 12A, 21, 42, 45, 75X, 85, 85B, 85C, 106, 106P, 115
土瓜灣道(南行) 巴士路線
3B, 5C, 5D, 11K, 12A, 21, 28, 85C, 85S, 85X, 106, 115, 297, 2E, 6C, 6F, 41, 45, 85, 85B, 106, 115
小巴路線
7, 13, 28M, 49, 105
新世界第一渡輪
九龍城碼頭至北角碼頭

呎吋 及 價格


香港仔迷你倉

香港仔大道236號 香港仔工業大廈7樓

迷你倉開放時間:每周七日 / 每天24小時
迷你倉預約參觀時間:周一至五 上午9時至晚上7時 及 周六 上午10時至下午6時

香港仔海傍道 (東行) 巴士路線
347, 37B, 37X, 38, 40P, 41A, 42, 42C, 48, 7, 70, 71, 72, 73, 73P, 77, 78, 78P, 95C, 90B, 91, 91A, 93, 93A, 93C, 94, 94A, 94X, 95C, 970X, 973P, N72, 107, 107P, 973, 170, 971, A10, N170
香港仔海傍道 (西行) 巴士路線
347, 41A, 42, 42C, 47P, 48, 71, 73, 77, 78, 91, 91A, 94, 94A, 95C, 95P, 973, 170, 971, N170, 37A, 38, 595, 70, , 70P, 72, 77X, 90B, 970X, N72, 107, 107P, A10
小巴路線
18X, 2, 2A, 606, 606A, 722, 77, 81, 81A, 82, 85, 85A, 99, A12, N72, N8, N8X, 102, 102P, 106, 116, 302A, 307P, 678, 682, 682C, 89R, 960B, N122, 962C, 969C

呎吋 及 價格錢


西環迷你倉

西環山道7-9號 長發大廈8樓A3室

迷你倉開放時間:每周七日 / 每天24小時
迷你倉預約參觀時間:周一至五 上午9時至晚上7時 及 周六 上午10時至下午6時

港鐵香港大學站
B2 出口
電車
92W 山道
德輔道西  (東行) 巴士路線
1, 10, 18P, 18X, 5B, 5X, 101, 101X, 104, 113, 904, 971, A10
德輔道西 / 皇后大道西 (西行) 巴士路線
1, 18P, 18X, 5B, 930A, 113, 904, 905, 811, 971, 10, 101, 101X, 104, A10
小巴路線
54

呎吋 及 價格錢

 

即時報價

即時報價
關閉
×